​Emner der ønskes behandlet af DAO-Bestyrelsen kan sendes til

info@danavlopformering.dk

Læs mere om DanBred​:


​DanBred

​​Se seneste nyt fra DAO under:

​INFO & NYHEDER​​​

Kontakt medlemmer af DAO:

Kontakt bestyrelsen

Interesseorganisation for opformeringsejere i DanBred

DAO har forhandlingsretten, -pligten og ansvaret på vegne af alle DanBred opformeringsbesætninger overfor:

 • Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (VSP)
 • DanBred-Omsætterne, inkl. KS-Stationerne
 • Dansk Svineavl
 • Andre organisationer
 • Myndigheder​​

​​DAO er interesseorganisationen for opformeringsbesætningerne i DanBred. DAO har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for medlemsbesætningerne, dvs.:

 • varetage medlemmernes faglige og kommercielle interesser
 • medvirke ved markedsføring af LY-sopolte
 • bidrage til rådgivning om opformering
 • holde medlemmerne orienteret om forhold vedr. opformering
 • informere omgivelserne om opformeringsbesætningernes vilkår og DAO's holdninger
 • skabe kontakt og sammenhold mellem medlemmerne

​DAO fungerer på grundlag af: ”Vedtægter for DAO”.

​​HVORDAN ØVER DAO INDFLYDELSE

DAO-bestyrelsen er repræsenteret i en række udvalg, bestyrelser og arbejdsgrupper indenfor DanBred med det formål at udvikle og forbedre de aftaler, regler og vilkår, som opformeringsbesætningerne arbejder under:

​DAO-formandskabet

- Bjarne Larsen

- Birgitte Natorp

​DAO-forretningsudvalget

- Bjarne Larsen

- Birgitte Natorp

- Søren B. Bendtsen

SamarbejdsUdvalget (SU)

​SU består af repræsentanter for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Dansk Svineavl og DAO. SU behandler emner vedr. avls- og opformeringsarbejdet indenfor DanBred. Beslutningerne træffes i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

DAO- Repræsentanter

- Bjarne Larsen

- Birgitte Natorp

- Søren B. Bendtsen

SPF-SuS-Udvalget (SuSU)

​​SuSU består af 9 repræsentanter for SuS' samarbejdspartnere, herunder én DAO-repræsentant, samt SPF-Danmarks formand og den ansvarlige direktør fra Videncenter for Svineproduktion (VSP). SuSU har til formål at behandle at behandle forhold, der henhører under SuS' formål. SuSU har beslutningskompetence indenfor rammer udstukket af Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

DAO- Repræsentanter

- Bjarne Larsen

SPF-DK-Udvalget (SDU)

SDU består af 4 brugerrepræsentanter, herunder én DAO-repræsentant, samt formand og direktør for SPF-Danmark P/S.SDU er sparringspartner for SPF-Bestyrelsen og bindeled mellem SPF-Danmark og dets brugere/kunder. SDU kan afgive indstillinger til SPF-Bestyrelsen.

DAO- Repræsentanter

- Bjarne Larsen

SPF-Samarbejdsudvalget (SSU)

​SSU består af repræsentanter for SPF-Danmark P/S, Dansk Svineavl og DAO. SSU behandler emner vedr. markedsføring, omsætning og transport af avlssvin SSU kan afgive indstillinger til SPF-bestyrelsen.

DAO- Repræsentanter

- Hele DAO-bestyrelsen

HVAD SKER DER I DAO

DAO-Årsmødet

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afvikles ved DAO-Årsmødet, som hvert år holdes inden udgangen af marts måned.


I Årsmødet deltager DAO-medlemmer (evt. repræsenteret med flere personer) samt en række indbudte gæster, herunder samarbejdspartnere og pressefolk.

DAO-generalforsamlingen
Vigtigste programpunkt på Årsmødet er DAO-generalforsamlingen,
hvor:

 • bestyrelsen aflægger beretning,
 • væsentlige forslag behandles,
 • valg til bestyrelse og revision foregår.

(Den faste dagsorden for generalforsamlingen fremgår af Vedtægterne.)

Jubilæer
Under Årsmødet markeres eventuelle jubilæer i medlemskredsen bl.a. med indlæg fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

​Uddeling af priser

Desuden kåres:

 • Årets DanBred Leverandør
  En avls- eller opformeringsbesætning i DanBred, som i særlig grad har markeret sig ved at levere kvalitetsdyr og yde en optimal kundeservice. Prisen uddeles i samarbejde med SPF-Selskabet.
 • Årets DanBred L-opformeringsbesætning. Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Landracesøer - udpeget af Avlsafdelingen.
  Prisen er en vandrepokal, der bliver ejendom efter 3 sejre.
 • Årets DanBred Y-opformeringsbesætning
  Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Yorkshiresøer - udpeget af Avlsafdelingen.
  Prisen er en vandrepokal, der bliver ejendom efter 3 sejre.

Resumé af DAO-Årsmødet

Der udarbejdes resumé af Årsmødet. Medlemmerne har adgang til resuméet på DAO's hjemmeside.

DAO-MEDLEMSMØDER

Foreningen afholder medlemsmøder efter behov. Dog afholdes mindst ét medlemsmøde om året i oktober kvartal. Medlemsmøderne omfatter kun deltagere fra medlemsbesætningerne og enkelte specielt indbudte indledere.

Ved møderne får deltagerne mulighed for at diskutere og forholde sig til aktuelle faglige, kommercielle og politiske emner af betydning for opformeringsbesætninger i DanBred.

Der udarbejdes referat af medlemsmøder, som tilsendes alle DAO-

medlemmer enten pr. post eller via e-mail. Desuden lægges uddrag af referatet på denne hjemmeside.

DAO-MEDLEMSINFORMATION

DAO-medlemmerne holdes løbende informeret om nyheder, begivenheder eller forhold af betydning for opformeringsbesætninger i DanBred. Informationen sker via skriftlige meddelelser og via denne hjemmeside.

Når der kommer væsentligt nyt på hjemmesiden, vil medlemmerne modtage et advis herom via e-mail.